Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Egészségügyi Szolgáltatást Igénybe Vevő! 

Tájékoztatjuk, hogy Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján a Szaplonczay Manó Marcali Kórház 2022. január 01-től személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Szaplonczay Manó Marcali  Kórház
8700 Marcali, Széchenyi u 17-21.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Név:    Farkas-Hudi Klaudia
Tel:     +36 82/501-307
E-mail: adatvedelem@kmmk.hu

Az adatkezelés célja

Intézményünk az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban meghatározott esetekben – gyógykezelés igénybevétele, valamint a nyújtott egészségügyi ellátás finanszírozása céljából kezeli. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás kapcsán számla kiállítására is sor kerül, úgy az adatkezelés célja továbbá számlázási tevékenység ellátása.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről szóló 1997. XLVII. törvény;
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései értelmében Öntől a következő adatokat vesszük fel a gyógykezelésre való jelentkezést megelőzően:

 • név, születési név
 • születési idő, hely
 • TAJ szám
 • anyja születési neve
 • lakcím
 • telefonszám
 • hozzátartozó neve, telefonszáma (telefonszám hiányában lakcíme)

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény vonatkozó rendelkezése értelmében köteles személyes adatait hitelt érdemlően igazolni. 

Személyes adatok tárolásának időtartama

Egészségügyi és személyes adatait a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint őrizzük meg:

 • egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig;
 • zárójelentést legalább 50 évig;
 • képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig;
 • amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének utolsó napjától számított 8 évig;
 • orvosi beutalót 5 évig;

Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személyt az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében az alábbi jogok illetik meg:

 • kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását;
 • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre;
 • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását;
 • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról;
 • kérheti egy vagy több adatának helyesbítését;
 • kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen;
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több adatát.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az egészségügyi ellátást végző személynél, főigazgatónál, az adatvédelmi tisztviselőnél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest,Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1374 Budapest, Pf: 603
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Szaplonczay Manó Marcali Kórház címére vagy elektronikusan az adatvedelem@kmmk.hu e-mail címre küldheti.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Adatvédelmi tájékoztatónk elérhető nyomtatott formában az adatvédelmi tisztviselői irodában és a kórház honlapján a www.marcalikorhaz.hu címen is.

Adattovábbítás harmadik fél részére

Tájékoztatjuk, hogy személyes és egészségügyi adatai Intézményünkkel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók számára továbbításra kerülhetnek. Ezen az adatfeldolgozók a következők:

 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – 1139 Budapest, Váci út 73/A
 • DRG-SAVE Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. – 7451 Kaposvár, Bánkutai utca 1.
 • ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlezstési Központ Nonprofit Kft. – 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 11. B. ép. 1. em.
 • SKYLINE- COMPUTER Informatikai és Fejlesztési Kft.- 6000 Kecskemét, Trombita u. 2.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Személyes adatai harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

Adatok továbbítása az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe

Az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) működtetője elkészítette az Önt érintő EESZT-ben történő adatkezelésről szóló tájékoztatóját „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során” címmel.

Elérhető nyomtatott formában az adatvédelmi tisztviselői irodában és a kórház honlapjáról is.

Tájékoztatom, hogy a Szaplonczay Manó Marcali Kórház hivatalos honlapjára érvényes adatvédelmi tájékoztató elérhető, megismerhető a https://www.marcalikorhaz.hu/adatvedelmi-nyilatkozat menüpont alatt.

 

Czeiderné dr. Virág Erika Mónika
főigazgató