Skip to content

A Szaplonczay Manó Marcali Kórház házirendje

Tisztelt Betegünk!

Házirendünkkel segítséget kívánunk nyújtani Önnek ahhoz, hogy megismerje új környezetét, annak elvárásait, a gyógyítással kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. A Házirend az intézmény egész területén valamennyi gyógyító egységben, részlegben érvényes. Kérjük együttműködését Ön és betegtársai gyógyulásának, pihenésének zavartalan biztosításához.

I. A betegfelvétel rendje

A sürgőséggel beutalt betegek a Sürgősségi Betegellátó szakirányú ambulanciáján, az előjegyzett betegek a Központi Betegfelvételen, illetve az osztályos ambulanciákon keresztül kerülnek felvételre vagy részesülnek ambuláns ellátásban. Az orvos dönt a további ellátásról, elhelyezésről.

II. A betegek értékeinek megőrzése

Fekvőbeteg osztályra kerülésekor, ha nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat hozott magával, szíveskedjék azt jelezni. Felelősséget csak akkor tudunk vállalni, ha nyilatkozat ellenében az osztályt képviselő személynek (ápolónőnek) átadja azokat hivatalos megőrzésre.

III. Általános napirend, fekvőbeteg osztályok általános rendje

A betegek ébresztése, ápolása reggel 6 órakor kezdődik, a betegápolás-gyógyítás menetétrendjét betegellátó osztályok munkarendje határozza meg. Néhány speciális ellátásnál szükséges, hogy az Ön érdekében 6 óra előtt történjen az ébresztés. Az osztály éjszakai nyugalmának kezdetét 21 órakor a villanyoltás jelzi. Az osztály/kórház elhagyását (vizsgálatok, stb.) a szolgálatban lévő szakdolgozónak mindig jelentse be.

Rádióhallgatása, televízió nézése, mobiltelefon használata ne zavarja betegtársai nyugalmát.

Az Ön gyógyulása érdekében gyógykezelése alatt szeszesital nem fogyasztható!

A Kórházban a kijelölt dohányzóhelyeken kívül, mind zárt, mind pedig nyitott légtérben tilos a dohányzás.

Dohányzásra kijelölt hely:

 • A kastély épület mellett található fedett külső folyosó
 • A kastély bejárata melletti kijelölt dohányzóhely
 • A főbejárattal szemben kijelölt dohányzóhely
 • A Sürgősségi bejárattal szemben kijelölt dohányzóhely

Kérjük, legyen segítségünkre az osztály és a kórház tisztaságának megőrzésében. Az ellátott betegek nyugalmának biztosítása érdekében vigyázzon kórházunk csendjére és rendjére.

IV. Beteg étkeztetés

Rendkívül fontos, hogy az orvos által előírt diétát, étkezést alkalmazza, és az előírt étkezések számát betartsa. A diétás nővér tanáccsal segíti Önt abban, hogy megismerje, elfogadja a diéta
hasznosságát és a betegségének megfelelő diétát alkalmazzon. Élelmiszert kisebb mennyiségben, névvel ellátva a betegek számára biztosított hűtőszekrényben lehet tárolni. Távozáskor, illetve az élelmiszer minőség-megőrzési idejének lejártakor azt el kell távolítani a hűtőszekrényből. Magával hozott élelmiszert csak saját felelősségére fogyaszthat, erről írásban kell nyilatkozni.

V. Felvilágosítás adása

A betegek állapotával és gyógykezelésével kapcsolatban az ápolók nem adhatnak felvilágosítást. Tájékoztatást a kezelőorvostól, illetve az osztályvezető főorvostól kérhetnek.
Tájékoztatjuk, hogy írásban nyilatkozatot tehet a tájékoztatás esetleges korlátozásáról.

VI. Látogatás és kapcsolattartás

Önön keresztül kérjük ismerősét, hozzátartozóját, hogy a látogatás rendjét az alább felsoroltak figyelembevételével tartsák be:

 • A látogatási idő általában 10-11 óráig, valamint 16-18 óráig tart, de ettől az egyes betegellátó egységek rendje eltérhet. Kérjük tájékozódjon erről a szakdolgozóktól.
 • A látogatás szünetel a betegek kezelése, ápolása, vizsgálata és az orvosi vizit alatt.
 • Az orvos, vagy a szolgálatban lévő ápolónő kérésére a látogatóknak el kell hagyni a kórtermet.
 • Egy betegnél egyszerre két látogatónál több nem tartózkodhat a kórteremben.
 • 6 év alatti kisgyermeket ne vigyenek be a kórterembe.

Rendkívüli körülmények esetén (pl. járvány fennállásakor) a személyes kapcsolattartást jogszabály, hatósági határozat vagy a Főigazgató az intézmény egészére, vagy egyes egységeire kiterjedően átmenetileg korlátozhatja. Az így elrendelt látogatási tilalom alatt a higiéniai szabályok betartásával és a Kórház által biztosított védőruházat viselésével a látogatási tilalom ellenére a beteg látogatása az alábbi esetekben biztosított:

 • súlyos állapotú, végstádiumú beteg esetén az általa megjelölt személynek,
 • kiskorú beteg esetén szülője vagy törvényes képviselője, illetve az általuk megjelölt személynek,
 • szülő nő esetén a vajúdás és a szülés alatt az általa megjelölt nagykorú személynek.

A fenti látogatási tilalom alól kivett esetekben a kapcsolattartás jogának gyakorlása a betegellátás zavartalanságát illetve a rendkívüli körülmény felszámolásának eredményességét nem veszélyeztetheti, ezért minden esetben ezen jog az osztályvezetővel történő előzetes konzultáció illetve az osztály házirendjének betartása mellett gyakorolható.

VII. Beteg melletti benntartózkodás

Súlyos állapotú betegek, kiskorú betegek, illetve szülő nő esetén lehetőség van hozzátartozó folyamatos benntartózkodására. Erre vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jelezni. Az osztályvezető főorvos az osztályos működési rendben foglaltak szerint biztosítja a beteg melletti tartózkodást, szakmai és higiénés előírások érvényesítésével. E jog gyakorlása a betegtársak jogainak tiszteletben tartásával, és a betegellátás zavartalanságának biztosításával gyakorolható.
Ha a beteg önmagát nem tudja ellátni, állapota miatt folyamatos segítségre szorul, hosszútávú fekvőbeteg-ellátást igényel, pszichés krízishelyzetben van vagy haldoklik jogosult egy, a
beteg által megjelölt személy (a továbbiakban: segítő személy) a látogatási időn túl is a beteg mellett tartózkodni. A segítő személy kizárólag nagykorú személy lehet, az ápolt beteg benntartózkodása ideje alatt tartózkodhat a beteg mellett, akkor, ha az infrastrukturális feltételek ezt lehetővé teszik.

VIII. Elbocsátás

Kérjük, hogy a kórházból való elbocsátása után zárójelentésével háziorvosánál jelentkezzen. Az osztályon történő későbbi kontrollvizsgálatokra zárójelentését mindig hozza magával.

IX. Betegjogok gyakorlása és érvényesítése

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény II. fejezete tartalmazza a betegek jogait és kötelezettségeit, amely tájékoztatásul betegeink rendelkezésére áll minden osztály betegfelvételre szolgáló helyiségben. Betegeink jogaikat a meglévő feltételektől függően, betegtársaik jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatják.

A betegnek – a törvény alapján többek között – joga van:

 • Dönteni az orvosaitól kapott tájékoztatás alapján vizsgálatokban, beavatkozásokban való részvételről. Az ellátást a beteg visszautasíthatja a törvény 20.§-ában foglalt esetekben.
 • Kezelőorvosának bejelentve megtiltani, hogy gyógykezelésének tényét, vagy azzal kapcsolatos egyéb információt más személy előtt feltárjanak.
 • Megnevezni azt a személyt, akit az osztály értesíthet – vagy nem értesíthet – kórházi felvételéről, elhelyezéséről, egészségi állapotának alakulásáról.
 • Megismerni az ellátásában közvetlenül közreműködő személyek nevét, szakképesítését, beosztását.
 • Ragaszkodni ahhoz, hogy vizsgálata – gyógykezelése során csak azon személyek legyenek jelen, akiknek részvétele szükséges az ellátáshoz, beavatkozáshoz, amelynek során emberi méltóságát tiszteletben kell, hogy tartsák.
 • A kezelőorvosától kért tájékoztatás után megismerni saját egészségügyi dokumentációját, arról saját költsége terhére másolatot kérni, amelyhez formanyomtatványt kell Önnek kitölteni.
 • Súlyos állapota esetén megjelölni azt a személyt, aki mellette tartózkodhat a nap bármely szakában, amennyiben más betegek gyógyulását nem zavarja.
 • Vallási meggyőződésének tiszteletben tartására a kórházi lelkésszel, vagy egyházi személlyel kapcsolatot fenntartani, vallását szabadon gyakorolni.
 • Tájékoztatást kapni kórházból történő elbocsátásáról, annak tervezett időpontja előtt 24 órával. Saját költségére intézményen belül más orvost választhat.
 • Az invaziv/műtéti beavatkozások elvégzéséhez, előzetes tájékoztatáson alapulva a betegnek írásban is hozzá kell járulnia.
 • Az egészségügyi ellátással kapcsolatosan felmerült panaszairól szóban és írásban tájékoztathatja az osztályvezető főorvost, vezető főnővért, illetve írásban a kórház főigazgatóját és a főigazgató helyetteseit. Ezen kívül panasszal fordulhat az intézmény fenntartójához, a betegjogi képviselőhöz és a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez.

A Szaplonczay Manó Marcali Kórházban a betegjogi képviselő:

Bizderiné dr. Támuly Zsuzsanna

Elérhetősége: tel.: +36-20/48-99-569

(hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között, pénteken 08:00 – 14:00 óra között)
E-mail címe: zsuzsanna.tamuly.bizderine@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban

X. Betegek kötelezettségei

A beteg az egészségügyről szóló törvényben foglaltak alapján – amennyiben azt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni.

A gyógyintézet házirendjét betartani.

Személyes adatait hitelesen igazolni.

Tájékoztatni az egészségügyi dolgozót azokról az információkról, melyek a gyógykezelésével kapcsolatban szükségesek.

A beteg és hozzátartozóinak jog gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

Tájékoztatásul minden osztályon rendelkezésre áll:

 • Írásos betegtájékoztató a vizsgálatokról, beavatkozásokról, a szociális segítségnyújtás lehetősége
 • Az osztály munkarendje

XI. A sajtónyilvánosság rendje

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban, a személyiségi és adatvédelmi jogokra való tekintettel, az Intézet területén kép- vagy hangfelvétel készítését, nyilatkozat tételét – írásos kérvény alapján – a Főigazgató engedélyezi. A Kórház Kommunikációs Szabályzatában foglalt rendelkezés szerint, az Intézményről, annak bármely részéről felvételt készíteni kizárólag akként lehet, hogy azon az Intézmény betegei, illetve dolgozói semmilyen módon ne legyenek felismerhetők. Az Intézetben kezelt beteg felvételeken csak személyes beleegyezésével vehet részt. A beleegyező nyilatkozatot
csatolni kell a betegdokumentációhoz. A sajtónyilvánosság az abban résztvevők részéről nem sértheti más betegek, illetve az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait, az orvosi titoktartással, a személyiségi jogokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket. Az Intézet területén kép- vagy hangfelvétel készítése iránti kérelmet a Főigazgatónak címezve, de a média és társadalmi kapcsolatok referenséhez kell benyújtani.

Elérhetőség: e-mail cím: kovacs.kiss.krisztina@kmmk.hu

Köszönjük együttműködését!

Gyógyulást kívánunk!